Privacy Policy

Privacyverklaring C. Filius Tandartsenpraktijk B.V.

C. Filius Tandartsenpraktijk B.V. (Filius) is een tandartspraktijk gevestigd te ‘s-Gravenhage aan de Lichtenbergweg 4 met KvK nummer 27145308. Wanneer u ervoor kiest om met ons in contact te treden voor specifieke tandheelkundige producten, worden er persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt. C. Filius vindt het belangrijk om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Dit betekent dat Filius deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt en dat Filius zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening”) die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is. Filius kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.

Deze privacyverklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat uw rechten dienaangaande zijn.

Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de zorg voor u als patiënt doeltreffend, veilig en verantwoord te kunnen verlenen. Er zijn persoonsgegevens nodig om de behandelovereenkomst tot stand te brengen zoals o.a. voor- en achternamen, woonadres en rekeninggegevens.

Inschrijving via website
Wanneer u als geïnteresseerde een aanmeldformulier invult op de website of landing page van Filius verzamelen wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en geboortedatum. We gebruiken deze gegevens om telefonisch of per email contact op te nemen met u en zo mogelijk een aanbod voor een tandartsbehandeling te doen.

Bewaren van persoonsgegevens

Filius bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld noodzakelijk is. Echter, in die gevallen waarin op grond van wet- en regelgeving het vereist is dat de persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden zal Filius deze gegevens gedurende deze termijn bewaren. Dit is onder meer van toepassing bij de inspectie voor de gezondheidszorg en bij de belastingdienst.

Inschrijvingen via website
Wanneer u als geïnteresseerde een inschrijving op de website van Filius heeft ingevuld wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen door ons of een door ons ingeschakelde derde partij. Zodra u bij kenbaar maakt dat u geen gebruik wil maken van onze medische diensten, zullen we de gegevens binnen 1 maand verwijderen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Filius schakelt bij de verwerking van de persoonsgegevens ook derden in. In dat geval worden uw persoonsgegevens in opdracht van Filius door een derde partij verwerkt namens ons. Deze derde partij heet in dit geval een ‘verwerker’. Filius heeft afspraken met haar verwerkers gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een verwerkersovereenkomst en zorgen ervoor dat de verwerker net zo secuur met de persoonsgegevens omgaat als Filius. Filius geeft in geen geval persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de Europese Unie.

Beveiliging van persoonsgegevens

Filius doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers van Filius en eventuele externe medewerkers die door Filius zijn ingehuurd hebben een geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens die Filius verwerkt. Er zijn verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen met state of the art beveiligingssystemen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden.

Rechten van betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens

Wanneer u informatie wil ontvangen over de persoonsgegevens die Filius heeft verzameld kan hiervoor een aanvraag gedaan worden. Alle betrokkenen hebben een aantal rechten met betrekking tot het opvragen van hun eigen persoonsgegevens:

  • Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens
  • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens
  • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens
  • Recht om vergeten te worden
  • Recht op het overdragen van gegevens

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kan worden ingediend via een email naar [info@tandartsfilius.nl]

Ook bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met [info@tandartsfilius.nl]

Wanneer een betrokkene een klacht wil indienen omtrent de verzameling of verwerking van de persoonsgegevens kunnen betrokkenen contact opnemen met de directie van Filius via: [info@tandartsfilius.nl]. Tevens kan de betrokkene een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Toestemming

Filius vraagt u tijdens het registratieproces expliciet om toestemming voor het gebruik van uw medische gegevens terzake uw gebit.

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Filius zijn opgenomen in het zogenaamde verwerkingsregister. Een verwerkingsregister is een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen Filius. Het register van verwerkingsactiviteiten is een verplichting vanuit de Verordening. Het verwerkingsregister mag door u worden ingezien en is op te vragen via [info@tandartsfilius.nl].

Profilering

Filius verwerkt geen persoonsgegevens op basis waarvan een geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt die voor u gevolgen heeft.

Cookies

Filius maakt gebruik van cookies tijdens een bezoek op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen als je de Filius website bezoekt. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor een computer. Wel bevatten deze cookies informatie over het bezoek aan de website of over het gebruik van sociale media op deze website.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor de verwerkingen van gegevens behorend bij hun werkzaamheden zijn met het team van Filius alsmede met onze verwerkers duidelijke afspraken gemaakt. Er is minimale toegang tot uw persoonsgegevens zodat alleen de direct betrokken medewerkers inzage hebben. Binnen Filius is de directie aangewezen als privacy team. Het privacy team is te bereiken via [info@tandartsfilius.nl].

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2018.